Algemene voorwaarden

1. VOORWOORD

Welkom op de website FilmBooster (https://www.filmbooster.nl). Deze website is bedoeld om je filmkennis te vergroten en filmfans met elkaar in contact te brengen via discussieforums en onafhankelijke recensies en beoordelingen van films en series. Onze database met films, series en makers bevat informatie over kwaliteit, genres en historische ontwikkelingen in de cinematografie (hierna "Website").

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. De voorwaarden bevatten informatie over je gebruik van deze Website (hierna "Algemene Voorwaarden"). Door deze Website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Bij vragen over het gebruik van deze Website, kun je contact met ons opnemen op het volgende adres: https://www.filmbooster.nl/contact-us/.

Deze website wordt beheerd door het bedrijf POMO Media Group s.r.o.,
Registratienummer: 276 13 658, gevestigd op Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tsjechië
geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de stadsrechtbank van Praag, dossiernr. C 370062 (hierna "FilmBooster", of "wij", "we", "ons" of "onze").

2. DEFINITIE VAN DE TERMEN

2.1 De termen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven, hebben de volgende betekenissen:
(A) Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website.
(B) Portal: de website https://www.filmbooster.nl/.
(C) FilmBooster: het bedrijf POMO Media Group s.r.o., registratienr.: 276 13 658, gevestigd op Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tsjechië, geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de stadsrechtbank van Praag, dossiernr. C 370062.
(D) Gebruiker: de persoon die zich heeft geregistreerd voor de FilmBooster Portal.
(E) Account: het account van een geregistreerde Gebruiker, bevat onder andere de persoonsgegevens en andere gegevens over de gebruiker en bijdragen van de gebruiker.
(F) Burgerlijk Wetboek: wet nummer 89/2012 Sb. uit het Tsjechische burgerlijk wetboek en de relevante tekst.
(G) AVG: verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3. REGISTRATIE EN GEBRUIKERSACCOUNT

3.1 Iedereen die alle functies van de Portal wil gebruiken, dient zich te registeren via het elektronische formulier in de Portal. Elke op die manier geregistreerde Gebruiker mag slechts één actief Account hebben.

3.2 Tijdens de registratie is de persoon die zich registreert verplicht om correcte en juiste gegevens over zichzelf te verstrekken. Als de gegevens in het Account wijzigen, is de Gebruiker verplicht om deze gegevens zo spoedig mogelijk te updaten. De gegevens in het Account worden als juist en actueel beschouwd. Na deze kosteloze registratie wordt er een Account aangemaakt voor de Gebruiker.

3.3 De Gebruiker krijgt met diens gebruikersnaam toegang tot diens Account. De gebruiker moet de inloggegevens voor diens Account geheimhouden en kan het wachtwoord op elke gewenst moment veranderen. Als de Gebruiker het wachtwoord is vergeten, kan die het wachtwoord opnieuw instellen via een formulier in de Portal. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot het Account kan door FilmBooster worden beperkt om misbruik te voorkomen.

3.4 De Gebruiker mag diens Account niet laten gebruiken door derden. Wanneer de Gebruiker derden toegang geeft tot diens Account, is FilmBooster niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan deze Gebruiker of andere personen,

3.5 FilmBooster behoudt zich het recht voor om het Account van de Gebruiker eenzijdig, zonder opgave van reden en zonder kennisgeving, te beëindigen. Het kan in het bijzonder gaan om het verwijderen van de Accounts van Gebruikers die langer dan 3 jaar niet hebben ingelogd of als FilmBooster frauduleus of ander illegaal gedrag door de Gebruiker of derden vermoedt. Indien je als Gebruiker op de hoogte bent van dergelijk frauduleus gedrag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

3.6 De Gebruiker kan altijd een verzoek indienen voor het opheffen van diens Account. Gebruik daarvoor dit contactformulier in de Portal.

3.7 Bij het opheffen van het Account worden alle data en persoonsgegevens die FilmBooster in verband met de Gebruiker verwerkt volledig verwijderd.

3.8 De Gebruiker is zich ervan bewust dat het Account mogelijk niet ononderbroken beschikbaar is. FilmBooster behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de diensten die via de Portal worden aangeboden te wijzigen of te beëindigen, of hardware- en software-onderhoud uit te voeren. FilmBooster is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door wijzigingen of onbeschikbaarheid van de Portal.

3.9 Eventuele kosten voor toegang tot en gebruik van internet worden betaald door de Gebruiker.

4. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE PORTAL

4.1 Na succesvolle registratie kan de Gebruiker alle functies van de Portal gebruiken. Het gebruik van de portal is kosteloos, tenzij anders aangegeven.

4.2 De portal mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de algemeen bindende wettelijke voorschriften van Tsjechië.

4.3 De portal mag niet worden gebruikt om schade toe te brengen aan andere personen, om ongeautoriseerde commerciële of andere berichten te verzenden of te publiceren, of om data te verzenden die computercode bevatten die de functionaliteit van hardware of software negatief kan beïnvloeden.

4.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Portal op een andere wijze te gebruiken dan voor eigen gebruik; in het bijzonder is verspreiding en kopiëren van de Portal of andere technische verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming van FilmBooster verboden.

4.5 Via de Portal kunnen beoordelingen, recensies en andere teksten over films, series en tv-programma's worden gepubliceerd. Door het plaatsen van een beoordeling of recensie via de Portal, verklaart en garandeert de Gebruiker tevens dat:

 • diens bijdragen voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de Ethische Code volgens Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden en de principes van bescherming van intellectueel eigendom volgens Artikel 5 hieronder,
 • die de auteur van het bericht is, zich niet voordoet als iemand anders, geen valse identiteit heeft aangenomen, en anderen op geen enkele andere wijze misleidt over de oorsprong van diens bijdrage,
 • diens bijdrage een origineel werk is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, en in algemene zin voldoen aan Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten van deze Algemene Voorwaarden,
 • al diens gedeelde content waarheidsgetrouw is.

4.6 In aanvulling op de Ethische Code in Artikel 6 en Artikel 5 – Intellectuele Eigendomsrechten van deze Algemene Voorwaarden, stemt de Gebruiker er verder mee in en garandeert die dat die geen content zal uploaden die:

 • niet samenhangt met het doel om onafhankelijke beoordelingen van films, series en tv-programma's te bieden,
 • een computervirus bevat of instructies bevat voor het maken van een computervirus of andere potentieel verstorende of schadelijke computerprogramma's of bestanden.

4.7 FilmBooster behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken of te beëindigen voor Gebruikers die de regels van deze Algemene Voorwaarden schenden en om reacties of recensies te wijzigen, te verwijderen of niet te publiceren als FilmBooster van mening is dat de Algemene Voorwaarden zijn geschonden. FilmBooster behoudt zich verder het recht voor om het volgende niet te publiceren:

 • dubbele content
 • lege berichten
 • onbegrijpelijke content (bijv. content die bestaat uit reeksen willekeurige tekens of onzinnige woordgroepen).

4.8 FilmBooster kan niet garanderen dat de Gebruiker de mogelijkheid heeft om de content die de Gebruiker heeft gepubliceerd te bewerken of te verwijderen. Na publicatie kunnen de teksten en recensies van de Gebruiker worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 We investeren regelmatig in de ontwikkeling van deze Website. Deze website en de elementen die deze bevat (handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en vallen onder de regelgeving inzake auteursrechtelijk beschermde werken overeenkomstig de Tsjechische wet nr. 121/2000 Sb., inzake auteursrecht en rechten gerelateerd aan auteursrecht. Elk gebruik, duplicatie of weergave van deze Website (of delen daarvan) in welk medium dan ook, anders dan voor persoonlijke doeleinden, is verboden.

5.2 Via deze website stellen we je content ter beschikking die uitsluitend bedoeld is voor persoonlijk gebruik en privédoeleinden. Elke andere duplicatie, weergave, wijziging of verspreiding van deze website is verboden.

5.3 Je mag deze Website niet gebruiken op een manier die schadelijk zou kunnen zijn voor de goede naam, reputatie of rechten van derden op grond van de onderstaande voorwaarden.

5.4 Indien de Gebruiker conform Algemene Voorwaarden content op de Website plaatst of via de Portal beeld-, geluid-, tekst- of audiovisueel materiaal aan FilmBooster ter beschikking stelt, verleent de Gebruiker daarmee aan FilmBooster een licentie om die content of materialen te gebruiken als dergelijk materiaal voldoet aan de kenmerken van een auteursrechtelijk beschermd werk of anderszins beschermd is door de Auteurswet, of om dergelijke content op de betreffende Website te publiceren. Tegelijkertijd verleent de Gebruiker aan FilmBooster het recht om dergelijk materiaal te koppelen aan een ander werk of ander materiaal en om het te wijzigen voor publicatie op de Website. De Gebruiker mag alleen content en materialen verstrekken aan FilmBooster of publiceren op de Website waarvoor de Gebruiker bevoegd is om de in dit artikel genoemde rechten te verlenen aan FilmBooster. Als de Gebruiker hier niet aan voldoet, is de Gebruikers jegens FilmBooster aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een dergelijke schending.

5.5 We laten je hierbij ook weten dat de Gebruiker verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle noodzakelijke auteursrechtlicenties van alle relevante rechthebbenden voor alle content die de Gebruiker wil publiceren of delen via de Website, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, rechten op literaire en artistieke werken, industriële eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten (inclusief het portretrecht), zodat de content zonder problemen kan worden gebruikt.

5.6 Via deze Website (Portal) stellen we aan de Gebruiker ruimte ter beschikking om gebruikerscontent zoals recensies, beoordelingen, teksten, foto's, video's, meningen etc. te delen (Hierna "Gebruikerscontent"). Door Gebruikerscontent op de Website te publiceren, verleent de Gebruiker aan FilmBooster een kosteloze, onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, onbeperkte en vrije licentie om de content te dupliceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te verspreiden, te vertalen en te converteren, en om afgeleide werken te creëren op basis van de content, om de content in andere werken op te nemen en om de content (als geheel of delen ervan) verder te verspreiden.
Deze licentie wordt automatisch overgedragen aan de rechtsopvolger van FilmBooster of aan elke entiteit die de nieuwe eigenaar of beheerder van de Portal wordt.

5.7 Materialen die verband houden met het onderwerp film (bijvoorbeeld filmposters, foto's, promotievideo's zoals interviews, trailers en kijkjes achter de schermen) die door de Gebruiker of door FilmBooster in de Portal worden gepubliceerd, worden op geen enkele manier gepubliceerd voor commerciële doeleinden. Door dergelijke materialen te publiceren, claimt FilmBooster geen eigen auteursrechten of andere rechten op die materialen.

5.8 Met uitzondering van persoonsgegevens wordt de content die de Gebruiker uploadt naar de Portal niet als vertrouwelijk of privé beschouwd en kan deze door FilmBooster worden gekopieerd, gepubliceerd en gedistribueerd naar derden.

5.9 De Gebruiker is zich ervan bewust dat sociale netwerken platforms zijn die eigendom zijn van derden en dat de verspreiding en het gebruik van Gebruikerscontent via dergelijke sociale netwerken valt onder de algemene voorwaarden die door dergelijke derden zijn opgesteld. Daarom draagt FilmBooster geen enkele verantwoordelijkheid voor enig gebruik van de content door FilmBooster zelf of door derden volgens de gebruiksvoorwaarden van dergelijke sociale netwerken, inclusief, in het bijzonder, in verband met de reikwijdte en duur van rechten waarvoor een licentie is verleend. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te voldoen aan eventuele eisen van derden in verband met het gebruik van content volgens de gebruiksvoorwaarden van die sociale netwerken.

5.10 FilmBooster informeert je hierbij verder dat alle content die je op de Website publiceert, kan verschijnen in de resultaten van internetzoekmachines en daardoor toegankelijk kan zijn voor personen buiten deze Website.

5.11 Alle Gebruikerscontent die je via deze Website publiceert, publiceer je uit vrije wil en je draagt dan ook de exclusieve verantwoordelijkheid voor de content. FilmBooster is uitsluitend verantwoordelijk voor de eigen content die FilmBooster publiceert in de Portal. Externe content, d.w.z. content die door Gebruikers in de Portal is gepubliceerd, valt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die de content heeft gepubliceerd. FilmBooster is niet aansprakelijk voor de juistheid, accuraatheid of actualiteit van content die door Gebruikers is gepubliceerd in de Portal.

5.12 De Gebruiker beseft en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat FilmBooster gegevens bewaart die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van de Gebruiker die Gebruikerscontent publiceert in de Portal.

5.13 FilmBooster is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele garanties van personen of entiteiten die in de Portal adverteren en is geen partij in enige juridische relatie die de Gebruiker met dergelijke derden aangaat.

We willen je er hierbij ook op wijzen dat Gebruikerscontent niet in strijd mag zijn met de geldende wettelijke voorschriften van Tsjechië, met algemeen aanvaarde morele principes of met de principes in deze Algemene Voorwaarden. Daarom behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment alle Gebruikerscontent te verwijderen die niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en de Ethische Code in Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

6. ETHISCHE CODE

6.1 We vinden waarden als wederzijdse tolerantie en wederzijds respect zeer belangrijk.

Daarom verklaar je dat je tijdens het gebruik van deze Website:

 • geen racistische, gewelddadige, xenofobe, lasterlijke, beledigende, obscene of illegale berichten post,
 • geen content verspreidt die schadelijk, denigrerend, onwettelijk of lasterlijk zou kunnen zijn, of content die het recht op bescherming van de privacy of persoonlijkheid zou schenden, zou aanzetten tot geweld of etnische of rassenhaat, of die zou kunnen worden beschouwd als substantieel immoreel of die zou kunnen aanzetten tot bepaalde criminele of andere illegale handelingen,
 • de Website niet gebruikt voor politieke, propagandistische of religieuze doeleinden,
 • de Website niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld, waaronder het gebruik van de Website als datingsite,
 • geen informatie verspreidt die het direct of indirect mogelijk zou kunnen maken om een persoon of de naam en persoonsgegevens van een persoon te identificeren, b.v. naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van deze persoon,
 • geen informatie of content verspreidt die schokkend kan zijn voor kinderen die de website bezoeken,
 • geen anderen intimideert of lastigvalt,
 • geen illegale activiteiten uitvoert, inclusief activiteiten die de rechten van een persoon of entiteit op software, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz. schendt,
 • geen content verspreidt (inclusief foto's en video's) waarin minderjarigen worden afgebeeld.

6.2 Indien je op de hoogte bent van Gebruikerscontent die misdaad tegen de menselijkheid goedkeurt, aanzet tot rassenhaat of geweld of verband heeft met kinderporno, moet je dat hier melden aan FilmBooster. Vermeld in je bericht de datum waarop je de betreffende content hebt ontdekt, je naam, de URL, een beschrijving van de betreffende content en de gebruikersnaam van degene die de content heeft geplaatst.

6.3 Indien je van mening bent dat bepaalde Gebruikerscontent in strijd is met bovengenoemde principes, jouw rechten of de rechten van derden (bijvoorbeeld een inbreuk op rechten, overtreding of inbreuk op de privacy), kun je dit aan FilmBooster melden via dit contactformulier of FilmBooster een brief sturen naar het volgende adres: Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, Tsjechië. Vermeld in je brief de datum waarop je de betreffende content hebt ontdekt, je naam, de URL, een beschrijving van de betreffende content en de gebruikersnaam van degene die de content heeft geplaatst.

Deze melding moet de volgende informatie bevatten:

 • datum van de melding
 • als de afzender een fysieke persoon is: achternaam, voornaam en eventuele verdere voornamen,
 • beschrijving en locatie van de gerapporteerde content (bijvoorbeeld de URL van de gerapporteerde content),
 • de redenen waarom de content moet worden verwijderd, inclusief links naar de relevante wettelijke voorschriften en een uitleg (onderbouwing) van de gerapporteerde feiten,
 • een kopie van alle correspondentie die is verstuurd aan de maker en/of uitgever van de gerapporteerde content of activiteiten, waarin je verzoekt de content niet langer openbaar te maken, deze te verwijderen of deze te wijzigen, of een opgaaf van de redenen waarom je geen contact kan opnemen de maker of uitgever.

6.4 Onvolledige meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Let op: Als iemand melding doet van illegale content of activiteiten en daarbij valse of onjuiste informatie verstrekt om dergelijke content te laten verwijderen of de verspreiding ervan te stoppen, is FilmBooster niet verplicht om een de melding in overweging te nemen.

7. GEPRESENTEERDE INFORMATIE OP DE WEBSITE

7.1 Hierbij willen we je eraan herinneren dat er onjuistheden en onvolkomenheden kunnen voorkomen in de op de Website gepresenteerde informatie, met name als gevolg van de tussenkomst van derden. We verplichten ons er dan ook toe om zo snel mogelijk dergelijke onjuistheden te verwijderen en ontbrekende informatie aan te vullen.

7.2 De adviezen en tips op deze Website dienen alleen als aanbevelingen, die je indien nodig moet verifiëren bij relevante experts. De informatie dient uitsluitend ter algemene oriëntatie en vervangt geenszins het overleg met deskundigen die gespecialiseerd zijn op het betreffende gebied. We kunnen daarom niet garanderen dat je volledig tevreden zult zijn met ons advies en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor wat je met het advies doet.

7.3 Via de links op de Website kun je terechtkomen op websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites. Daarom zijn dergelijke links op de Website uitsluitend bedoeld om je makkelijker te laten browsen op internet. Je besluit zelf of je de websites van derden bezoekt en bent zelf als enige aansprakelijk voor die beslissing.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1 In de Privacyverklaring lees je meer over de manier waarop FilmBooster omgaat met je persoonsgegevens.

9. WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE EN ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1 De inhoud en informatie van deze Website en Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld om te voldoen aan eventuele nieuwe wet- en regelgeving of om onze Website te verbeteren.

9.2 Conform deze Algemene Voorwaarden zullen we je via de Website op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Als jouw uitdrukkelijke toestemming niet nodig is voor de wijziging, gaan we er als je de Website blijft gebruiken vanuit dat je de nieuwe Algemene Voorwaarden accepteert.

10. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 We doen er alles aan om ononderbroken toegang tot deze Website te bieden. Helaas is het niet mogelijk om de ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website te garanderen. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om de toegang tot de Website of delen daarvan te onderbreken, bijvoorbeeld voor technisch onderhoud.

10.2 FilmBooster stelt hierbij voorts dat internet, informatietechnologie en telecommunicatienetwerken niet onfeilbaar zijn en dat er bedrijfsstoringen en andere storingen kunnen optreden. Daarom kunnen we de juiste werking ervan niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan optreden in verband met het gebruik van internet, informatietechnologieën en telecommunicatienetwerken, waaronder in het bijzonder het volgende:

 • slechte signaalkwaliteit bij het verzenden en ontvangen van gegevens en informatie via internet,
 • eventuele externe aanvallen en computervirussen,
 • eventuele storingen van ontvangstapparatuur of communicatienetwerken,
 • eventuele storingen van het internet die gevolgen hebben voor de goede werking van de Website.

10.3 De aansprakelijkheid van FilmBooster is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van elke andere schade en verliezen. Om precies te zijn, zijn we op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade, in het bijzonder in verband met winstderving, omzetverlies of goodwill.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden zijn de geldende wettelijke voorschriften van de Tsjechische Republiek van toepassing, met name het Burgerlijk Wetboek.

11.2 Neem bij vragen contact met ons op via dit formulier.

11.3 Indien er tussen FilmBooster en de Gebruiker geschillen ontstaan die niet in der minne kunnen worden opgelost, heeft de Gebruiker het recht om contact op te nemen met de Českou obchodní inspekci (Tsjechische Handelsinspectie), waar het geschil tussen FilmBooster en de Gebruiker buitengerechtelijk kan worden opgelost. Het formulier voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen is hier beschikbaar: https://adr.coi.cz/cs.

Gepubliceerd door POMO Media Group s.r.o.
Datum: 1 januari 2023